Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Ondernemingsgegevens Jill & Juul bvba Kapelbergweg 75 3520 Zonhoven (Zetel)

 

BTW : BE 0883.938.432 jillenjuulwoody@gmail.com 0499/77.38.61

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

 

De elektronische webwinkel van Jill & Juul met maatschappelijke zetel te Kapelbergweg 75 3520 Zonhoven (België), BTW BE 0883.938.432, (hierna 'Jill & Juul bvba') biedt haar klanten de mogelijkheid om goederen online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Jill & Juul. De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

 

Artikel 2: Prijs

 

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto of tekening is decoratief bedoeld en kan elementen en/of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

 

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12). Jill & Juul is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Jill & Juul is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Jill & Juul. Jill & Juul is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

 

Artikel 4: Online aankopen

 

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van jillenjuulwoody@gmail.com en Jill & Juul de betaling van de goederen ontvangen heeft . De artikelen worden thuis bij de klant geleverd nadat deze goederen betaald zijn. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: online aankopen via kredietkaart en contant bij afhaling.

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Jill & Juul. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Jill & Juul te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet-geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Jill & Juul beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Jill & Juul zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 7: Klachten

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

 

Artikel 8: Garantie

 

Wettelijke garantie (enkel voor consumenten) Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Algemeen. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst van Jill & Juul waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Jill & Juul. Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet-naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant. De garantie is niet overdraagbaar.

 

Artikel 9: Verzakingstermijn

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. De consument heeft het recht aan Jill & Juul mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst van Jill & Juul en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Jill & Juul Kapelbergweg 75 3520 Zonhoven. Goederen met een verkoopsprijs van 100 euro of meer dienen ons per post met BPACK SECURE te worden terugbezorgd. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Zullen in geen geval worden teruggenomen: • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen. • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

 

Artikel 10: Privacy

 

Jill & Juul verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Jill & Juul toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw emailadres door. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Jill & Juul bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Jill & Juul uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Kapelbergweg 75 3520 Zonhoven. Jill & Juul respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op www.jillenjuul.be ter consultatie, wijziging of verwijdering.

 

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

 

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Jill & Juul om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 12: Klantendienst

 

De klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 499/77.38.61, via e-mail op jillenjuulwoody@gmail.com of per post op het volgende adres : Kapelbergweg 75 3520 Zonhoven.

 

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Jill & Juul. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Jill & Juul kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

 

Artikel 14: Bewijs

 

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Hasselt bevoegd.